Informace o projektu

Martin Višňa 1.11.2014 15423×   0
Pohyb do škol, logo projektu


Hlavním cílem projektu Pohyb do škol je motivovat žáky ke zdravému životnímu stylu jako přirozené potřebě pro život a přispět tak k posílení jejich fyzické i psychické kondice.

Dílčími cíli pak jsou příprava vybraných skupin žáků a pedagogických pracovníků pro aktivní zavádění prvků zdravého životního stylu do škol, navázání těchto skupin na existující programy s cílem posílit dlouhodobou udržitelnost výsledků projektu, inspirace žáků a pedagogických pracovníků pro osobnostní rozvoj a podpora materiálních a metodických podmínek škol. 

Číslo výzvy:
IpO - oblast 1.1 (výzva 53)
Název projektu: Aktivní životní styl dětí a školáků v Olomouckém kraji
Zkrácený název: Pohyb do škol
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/53.0020
Termín realizace: říjen 2014 až červen 2015
Hlavní řešitel: Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci
Partneři: 47 základních a středních škol v Olomouckém kraji

Klíčové aktivity

KA1: Tvorba nových aktivit pro žáky a jejich zavedení do praxe

Cílem je rozšíření spektra metod a forem v oblasti vzdělávání a výchovy ke zdraví s cílem motivovat žáky k přijetí zásad zdravého životního stylu. Cíle bude dosaženo využitím zahraničních programů, které jsou odbornými organizacemi (např. WHO) ohodnoceny jako efektivní. Programy budou přizpůsobeny českému kulturnímu i historickému prostředí a budou plně respektovat usnesení č. 23 Vlády České republiky ze dne 8. ledna 2014 o Zdraví 2020 Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevenci nemoci (navazuje na dokument Zdraví 21).

Bude se jednat zejména o následující programy: 1) Active Healthy Kids Kanada; 2) TCM (The Class Moves!). Navržený program Třídy v pohybu (směrem ke zdraví) je postaven na podpoře vzdělávání v oblasti zdravého životního stylu a aktivní dopravy pro žáky základních a středních škol, které na daných školách mohou pomoci inovovat nové aktivity ve vzdělávací oblasti člověk a jeho svět a člověk a zdraví v souladu se změnami, které byly provedeny v RVP ZV. Jedná se o praktický program vedoucí k inovaci těchto témat ve výuce a implementování konceptu zdravého životního stylu do života škol. Program následuje principy projektu Škola podporující zdraví, kde je snahou komplexně integrovat výchovu ke zdraví (vzdělávací oblast RVP člověk a zdraví) do celkového fungování školy, tak aby se prolínala celým vzděláváním a výchovou.

KA2: Vzdělávání pedagogických pracovníků vedoucí k implementaci změn ve ŠVP v oblasti ZŽS na školách v Olomouckém kraji

Hlavním cílem klíčové aktivity je prostřednictvím seznámení s nově navrženým programem pro děti, rozšíření a obohacení spektra metod a forem výuky v oblasti výchovy a vzdělávání ke zdraví na ZŠ a SŠ. Důraz bude kladen také na implementaci aktivit zaměřených na aktivní životní styl ve ŠVP. Učitelé budou dále seznámeni s nejaktuálnějšími výsledky celonárodního výzkumu HBSC. Jedná se o komplexní zmapování zdraví, životního stylu a zdravotních determinant českých dětí.

Hlavními tématy budou: současný stav životního stylu a jeho determinant dětí v Olomouckém kraji; trendové analýzy determinant životního styly českých dětí; mezikrajské porovnaná zdravotního stylu dětí a jejich determinant; mezinárodní porovnání. Vzdělávání bude probíhat prezenční formou studia prostřednictvím dvoudenních kurzů v Olomouckém kraji. V rámci kurzu budou lektory představeny konkrétní návrhy a doporučení, jakým způsobem v oblasti ZŽS a podpory pohybové aktivity a aktivní dopravy na školách pracovat - implementace do výuky školní TV, základů společenských věd apod.

KA3: Zajištění evaluace nově zavedeného programu se zaměřením na vyhodnocení dopadů u různých cílových skupin

Cílem evaluace projektu je provést zhodnocení dopadů nového programu na jednotlivé cílové skupiny, které budou v rámci projektu podpořeny. V rámci klíčové aktivity a jednotlivých kroků evaluace bude kladen důraz na zachování nejvyšších mezinárodních standardů platných pro posuzování intervenčních projektů ve školním prostředí. Evaluace bude zaměřena jak na žáky, tak na pedagogické a řídící pracovníky jednotlivých škol.

Evaluace nově vytvořeného a zavedeného programu u žáků: Žáci jednotlivých škol jsou primární cílovou skupinou evaluace, která bude provedena metodami, jež přímo hodnotí dopad projektu na žáky v podobě zvýšení úrovně pohybové aktivity. Pohybová aktivita bude hodnocena jak u žáků základních, tak i středních škol, které budou do projektu zapojeny. K hodnocení úrovně pohybové aktivity budou využity 3 standardizované evaluační nástroje - dotazník zaměřený na pohybovou aktivitu, krokoměr - umožňující sledovat počet kroků za den a moderní náramkový actigraph zaznamenávající celkovou úroveň pohybové aktivity během dne. Všechny 3 metody jsou běžně využívány zahraničními odborníky na problematiku intervencí k jejich následné evaluaci, kombinace metod umožní přesnější vyhodnocení a zapojení širší části cílové skupiny žáků do evaluace projektu.

Evaluace nově vytvořeného a zavedeného programu u pedagogických pracovníků: U této cílové skupiny bude evaluace projektu zajištěna dvěma výzkumnými metodami a to 1) dotazníkem, který bude pro účely evaluace projektu sestaven; 2) uspořádáním fokusových skupin k evaluaci projektu s pedagogickýcmi a řídícími pracovníky ke zhodnocení projektu (velikost souboru bude stanovena dle počtu zapojených škol s ohledem na zajištění reprezentativnosti dat). Výsledkem této části evaluace bude SWOT analýza silných a slabých stránek projektu, příležitostí a ohrožení a návrh změn a inovací při implementaci intervencí uvedených v předchozích klíčových aktivitách na školách.

Podobné články

Komentáře (0)

Komentáře smí přidat pouze přihlášení uživatelé!
Článek zatím nemá žádný komentář! Buďte první, kdo napíše komentář k tomuto článku.
Novinky
25.čer Přemýšlíte, co dělat o prázdninách? Mrkněte do našich tipů na pěší výlety, třeba vás některý zaujme. 27.dub Na druhý cykloden zavítala na dopravní hřiště také TV Morava, podívat se na její reportáž můžete zde 22.dub Dopoledne zaměřené na dopravní výchovu jsme připravili také pro studenty středních škol. Program na olomouckém dopravním hřišti je čeká tento pátek. 
 
 
Kontaktní osoba
Jana Vokáčová
tel.: +420 723 478 918
e-mail: jana.vokacova@hbsc.upol.cz
Užívejte si Radost z pohybu s otatními: Připojte se!

Napište, co nám chcete sdělit.